Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu im. Lotników Polskich

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolny Klub Wolontariatu

WOLONTARIAT

,, Branie wypełnia ręce, a dawanie wypełnia serce”Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna dłoń”
przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu


    W naszej szkole działa Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna dłoń”, który jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu. Do klubu należą uczniowie, którzy chcą być wolontariuszami.
    Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością, podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się
w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach oraz schroniskach dla zwierząt.

TO WOLONTARIUSZE !


          Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 >>>

          Nasza szkoła włączyła się w działalność wolontariacką, upatrując w niej wartościowy element wychowania i edukacji. Nasi wolontariusze przestrzegają KARTY ETYCZNEJ WOLONTARIUSZA, która jest nieformalnym kodeksem postępowania wolontariackiego, wskazującym na reguły i normy.
KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA


1. Będę w swoim życiu kierował  się następującymi wartościami:  miłość, szacunek, odpowiedzialność za siebie i za innych, uczciwość, wrażliwość, służba drugiemu człowiekowi.
2. Będę otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich. Będę  szanował godność i prywatność swoich podopiecznych, zachowywał  dyskrecję.
3. Będę stale pracował nad kształtowaniem swojej postawy oraz rozwijaniem własnej osobowości.   
4. Będę starł się ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Postaram się nie zaniedbywać obowiązków szkolnych.
5. Będę podejmował się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami, umiejętnościami i będę wywiązywał się z nich najlepiej jak potrafię.
6. Nie będę składał obietnic, których  nie jestem w stanie spełnić.
7. Będę starał się umiejętnie gospodarować swoim czasem i zobowiązuję się przepracować społecznie minimum 2 godziny tygodniowo.
8. Swoją postawą i zachowaniem będę dawał dobry przykład innym, kierując  się zasadą:  „wstyd za zło”.


Ponadto wszystkich członków klubu obowiązuje regulamin opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka”

REGULAMIN


1. Każdy Klub ma określoną , ujednoliconą strukturę, stworzoną przez  Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, działające przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.
2. Klub posiada dorosłego opiekuna (nauczyciela), który prowadzi pracę formacyjną nad kształtowaniem postaw wolontariuszy, koordynuje ich działania i rozlicza z podjętych zobowiązań.
3. Członkowie klubu spotykają się ze swoim dorosłym opiekunem raz w tygodniu.
4. Na czele klubu stoi młodzieżowy lider, demokratycznie wybrany , który skupia wokół siebie poszczególnych członków  klubu.
5. Spośród członków klubu  wybierany jest również Gospodarz i Sekretarz.
6. W klubie pracuje każdy, nie ma bezrobotnych, nie ma lepszych, ani gorszych. Bezcenna jest każda pomoc, gotowość do pracy, a
przede wszystkim serce pełne życzliwości.
7. Każdy klub ma swoją specyfikę, uzależnioną od warunków, w jakich działa, gdyż wolontariusze starają się zaspokoić potrzeby środowiska,

w którym pracują, robiąc wcześniej  rozeznanie potrzeb lokalnych i wychodząc z własną ofertą ich zaspokojenia.
8. Każdy klub opracowuje roczny plan pracy.
9. Każdy  klub przedstawia sprawozdanie półroczne i roczne, ze zrealizowanych zadań, zawartych w rocznym planie pracy.
10. Członkowie klubu działają w ramach wolontariatu systematycznego – minimum 2 godziny tygodniowo.
11. Każdy klub włącza się we wspólne akcje, w ramach tzw. wolontariatu akcyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, takie jak: „Ferie z „Arką”, „Dzień Dziecka z „Arką”, „Wigilia Polska”, „Półkolonie z „Arką”, „Dzień Wolontariusza”, w które angażują się
akcyjnie wolontariusze ze wszystkich Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu.
12. Wolontariusze starają się podnosić swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział
w szkoleniach według Programu „Wolontariusz”, przygotowujących do pełnienia roli wolontariusza oraz innej oferty szkoleniowej, proponowanej przez SCM „Arka” w Radomiu.
13. Liderzy klubów doskonalą swe umiejętności,  uczestnicząc w letnich obozach liderów młodzieżowych.
14. Członkowie klubu zobowiązują się do przestrzegania Etycznej Karty Wolontariusza.
15. Wolontariusze ze wszystkich klubów skupionych w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu przy SCM „Arka” w Radomiu, uczestniczą w spotkaniach integrujących całe środowisko wolontariackie, takich jak coroczny „Bal Wolontariusza”, „Rajd Wolontariusza”, „Gala z okazji Dnia
Wolontariusza”.
16. Opiekunowie Szkolnych   Klubów Młodzieżowego Wolontariatu spotykają się raz
w miesiącu w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, gdzie dzielą się doświadczeniami, pomysłami, wspierają w trudnościach, planują wspólne akcje.
17. Opiekunowie Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu otrzymują systematyczną pomoc merytoryczną i ofertę szkoleniową od SCM „Arka” w Radomiu, a także pomoc w zagospodarowaniu czasu wolontariuszom.


SKMW współpracuje ze świetlicą szkolną i Samorządem Uczniowskim.

Opiekunami są panie: Małgorzata Figiel, Katarzyna Witczak i Izabela Zagrodnik.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego